Hydroxyacid Oxidase 2 蛋白 (HAO2)产品概述

Full name:
Hydroxyacid Oxidase 2 蛋白 (HAO2)
在www.antibodies-online.cn可供6 Hydroxyacid Oxidase 2 (HAO2) 蛋白的4不同的供货商。 再加上,我们可以发Hydroxyacid Oxidase 2 抗体 (28)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共40 Hydroxyacid Oxidase 2产品已列进来了。
别名:
AI325478, GIG16, Hao-2, hao2, Hao3, HAOX2, Haox3, zgc:63690
列出全部蛋白 基因 基因ID UniProt
HAO2 51179 Q9NYQ3
HAO2 56185 Q9NYQ2
大鼠 HAO2 HAO2 84029 Q07523

按照种类Hydroxyacid Oxidase 2 蛋白 (HAO2)

选择适合您要求的种类

Hydroxyacid Oxidase 2 蛋白 (HAO2) 精选生产商