Laboratory Accessories

产品数据
 • 2
 • 8
类型
 • 132
  Laboratory Accessory
适用
 • 2
应用范围
 • 36
 • 30
 • 13
 • 6
 • 4
132 产品
适用
订购详情 分类号码 ABIN1721159
$193.29
1 each
加上运输费 $45.00
5至7个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN1721158
$315.86
1 each
加上运输费 $45.00
5至7个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN769944
Pubmed
ISO
$33.00
1 pack
加上运输费 $45.00
4至6个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN1685948
$50.00
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN1721157
$315.86
1 each
加上运输费 $45.00
5至7个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN370822
$1,654.23
1 kit
加上运输费 $45.00
6至8个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN370821
$2,043.46
1 kit
加上运输费 $45.00
6至8个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN413915
Pubmed
$235.00
25 each
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN2169698
ISO
$12.10
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN5519386
ISO
$12.10
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN5519374
ISO
$12.10
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN2169701
ISO
$14.30
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN5519371
ISO
$14.30
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN5519383
ISO
$14.30
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN920974
ISO
$15.00
1 each
加上运输费 $45.00
4至6个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN963989
ISO
$17.60
1 pack
加上运输费 $45.00
6至8个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN2169704
ISO
$17.60
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN5519380
ISO
$17.60
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN5519368
ISO
$17.60
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN2169707
ISO
$18.70
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN5519365
ISO
$18.70
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN5519377
ISO
$18.70
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN920983
Pubmed
ISO
$19.00
50 slides
加上运输费 $45.00
4至6个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN920973
ISO
$20.00
1 each
加上运输费 $45.00
4至6个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN2737858
ISO
$22.00
1 pack
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN2737847
ISO
$27.50
1 pack
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN1059087
$28.29
1 each
加上运输费 $45.00
1个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN1059088
$28.29
1 each
加上运输费 $45.00
1个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN2737855
ISO
$33.00
1 each
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
适用
订购详情 分类号码 ABIN1685956
$35.00
加上运输费 $45.00
2至3个工作日
 • <
 • 1