anti-RPGRIP1L (RPGRIP1L) 抗体产品概述

Full name:
anti-RPGRIP1-Like 抗体 (RPGRIP1L)
在www.antibodies-online.cn可供43 RPGRIP1-Like (RPGRIP1L) 抗体的0不同的供货商。 总共51 RPGRIP1L产品已列进来了。
别名:
1700047E16Rik, 4931437C01, CORS3, Ftm, JBTS7, MKS5, Nphp8, RGD1311099, si:ch1073-301i20.1
列出全部抗体 基因 基因ID UniProt
 RPGRIP1L RPGRIP1L 23322 Q68CZ1
小鼠 RPGRIP1L RPGRIP1L 244585 Q8CG73
大鼠 RPGRIP1L RPGRIP1L 307724