anti-RBM4B (RBM4B) 抗体产品概述

Full name:
anti-RNA Binding Motif Protein 4B 抗体 (RBM4B)
在www.antibodies-online.cn可供13 RNA Binding Motif Protein 4B (RBM4B) 抗体的0不同的供货商。 总共19 RBM4B产品已列进来了。
别名:
4921506I22Rik, AI504630, AI506404, Lark2, MGC75893, rbm4, RBM4B, rbm4l, rbm30, zcchc15, ZCCHC21B, zcrb3b
列出全部抗体 基因 基因ID UniProt
 RBM4B RBM4B 83759 Q9BQ04
小鼠 RBM4B RBM4B 66704 Q8VE92
大鼠 RBM4B RBM4B 474154 Q64LC9