anti-CDKN1B (CDKN1B) 抗体产品概述

Full name:
anti-Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor 1B (p27, Kip1) 抗体 (CDKN1B)
在www.antibodies-online.cn可供832 Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor 1B (p27, Kip1) (CDKN1B) 抗体的0不同的供货商。 总共920 CDKN1B产品已列进来了。
别名:
AA408329, AI843786, Cdki1b, CDKN1B, cdkn1bl, CDKN4, Kip1, MEN1B, MEN4, p27, p27Kip1, sb:cb611, wu:fb63g10, wu:fb64g10, wu:fe18e03
列出全部抗体 基因 基因ID UniProt
 CDKN1B CDKN1B 1027 P46527
大鼠 CDKN1B CDKN1B 83571  
小鼠 CDKN1B CDKN1B 12576 P46414