anti-IFNG (IFNG) 抗体产品概述

Full name:
anti-Interferon gamma 抗体 (IFNG)
在www.antibodies-online.cn可供1373 Interferon gamma (IFNG) 抗体的42不同的供货商。 再加上,我们可以发IFNG 试剂盒 (469)IFNG 蛋白 (228)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共2105 IFNG产品已列进来了。
别名:
IFG, IFI, IFN-G, IFN-gamma, IFNG, IFNG2
列出全部抗体 基因 基因ID UniProt
大鼠 IFNG IFNG 25712 P01581
IFNG 15978 P01580
IFNG 3458 P01579

显示所有的来源

所有可销售的anti-IFNG 抗体

您会转到已过滤好的搜索

anti-IFNG (IFNG) 抗体 精选生产商