anti-IFNG (IFNG) 抗体产品概述

Full name:
anti-Interferon gamma 抗体 (IFNG)
在www.antibodies-online.cn可供1428 Interferon gamma (IFNG) 抗体的0不同的供货商。 总共2142 IFNG产品已列进来了。
别名:
IFG, IFI, IFN-G, IFN-gamma, IFNG, IFNG2
列出全部抗体 基因 基因ID UniProt
大鼠 IFNG IFNG 25712 P01581
小鼠 IFNG IFNG 15978 P01580
 IFNG IFNG 3458 P01579