anti-Cyclin B1 (CCNB1) 抗体产品概述

Full name:
anti-Cyclin B1 抗体 (CCNB1)
在www.antibodies-online.cn可供548 Cyclin B1 (CCNB1) 抗体的31不同的供货商。 再加上,我们可以发Cyclin B1 蛋白 (14)Cyclin B1 试剂盒 (10)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共599 Cyclin B1产品已列进来了。
别名:
cb267, CCNB, ccnb1, Ccnb1-rs1, Ccnb1-rs13, cycb, Cycb-4, Cycb-5, CycB1, Cycb1-rs1, MGC53596, wu:fa19g04, wu:fb16d01, wu:fb16e07, wu:fi21c01

所有可销售的anti-Cyclin B1 抗体

您会转到已过滤好的搜索

anti-Cyclin B1 (CCNB1) 抗体 精选生产商