You are viewing an incomplete version of our website. Please click to reload the website as full version.

第二抗体

合适的二次抗体的选择标准是非常的特异和高度敏感。antibodies -在线提供超过22000次抗体验证应用如ELISA、流式细胞仪检测,Western blot,ICC,IHC等。我们的产品范围涵盖了所有主要的宿主生物体和反应。你也可以找到二次抗体,而不是很少使用的寄生物,如猴子,狗,叙利亚仓鼠等。从各种标记的二次抗体,FITC,CY,Dylight和Alexa染色耦合的产品中,还是找不到合适的产品,可以通过聊天,或通过电子邮件联系我们获得客户支持。
产品数据
 • 939
 • 1249
 • 5
类型
 • 24848
  二抗
抗原
 • 14976
 • 2593
 • 1382
 • 1088
 • 586
适用
 • 7069
 • 5224
 • 2554
 • 2510
 • 1503
应用范围
 • 11607
 • 8952
 • 7780
 • 7134
 • 5707
抗体来源
 • 10827
 • 6369
 • 3610
 • 1810
 • 704
克隆形成能力
 • 17823
 • 4167
 • 5
 • 2
克隆
 • 44
 • 40
 • 31
 • 30
 • 30
抗原表位
 • 4845
 • 2663
 • 1942
 • 1905
 • 1533
标记
 • 6412
 • 3396
 • 3111
 • 2792
 • 1892
抗体亚型
 • 8813
 • 2160
 • 463
 • 428
 • 329
蛋白类型
 • 73
 • 11
24,848 产品
适用小鼠
应用范围 IF, IHC, WB
订购详情 分类号码 ABIN2169659
¥1,335.67
24至29个工作日
显示详细信息
适用山羊
应用范围 gelWB, IHC, WB
订购详情 分类号码 ABIN2169629
¥1,335.67
24至29个工作日
显示详细信息
适用
应用范围 FLISA, IM, WB
订购详情 分类号码 ABIN101988
¥3,630.55
2 mg
23至28个工作日
显示详细信息
适用
应用范围 IF, IHC, WB
订购详情 分类号码 ABIN2169666
¥1,335.67
24至29个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (SC-05), IgG1, Supplier: Login to see
适用
应用范围 IHC (fro), IHC (p), IP, WB
订购详情 分类号码 ABIN120657
¥2,270.17
0.1 mg
29至35个工作日
显示详细信息
适用
应用范围 gelWB, IHC, WB
订购详情 分类号码 ABIN2169623
¥1,335.67
24至29个工作日
显示详细信息
适用小鼠
应用范围 gelWB, IHC, WB
订购详情 分类号码 ABIN2169616
¥1,335.67
24至29个工作日
显示详细信息
适用小鼠
应用范围 gelWB, IHC, WB
订购详情 分类号码 ABIN2169639
¥1,335.67
24至29个工作日
显示详细信息
适用
应用范围 gelWB, IHC, WB
订购详情 分类号码 ABIN2169635
¥1,335.67
24至29个工作日
显示详细信息
¥4,086.26
0.4 mL
29至35个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (Mc24-2E11), IgG1, Supplier: Login to see
Pubmed
适用
应用范围 EIA, IHC (fro), IHC (p), IP, WB
订购详情 分类号码 ABIN180873
¥4,388.90
0.2 mg
29至35个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (EM-07), IgG1, Supplier: Login to see
适用
应用范围 ICC, ELISA, WB
订购详情 分类号码 ABIN302085
¥4,934.52
0.1 mg
23至29个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (CH2), IgG, Supplier: Login to see
适用
应用范围 FACS
订购详情 分类号码 ABIN94403
¥6,385.85
0.1 mg
23至29个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (4A11), IgG2b, Supplier: Login to see
适用
应用范围 FACS
订购详情 分类号码 ABIN349709
¥7,546.97
0.1 mg
23至29个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (Le27-NBS01), IgG1 kappa, Supplier: Login to see
适用
应用范围 Func, FACS, ELISA, WB
订购详情 分类号码 ABIN363691
¥1,866.58
100 μg
23至28个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (BSW17-NBS01), IgG1 kappa, Supplier: Login to see
适用
应用范围 Func, FACS, ELISA, WB
订购详情 分类号码 ABIN363703
¥1,866.58
100 μg
23至28个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (EM-07), IgG1, Supplier: Login to see
适用
应用范围 IF
订购详情 分类号码 ABIN614786
¥2,169.24
0.1 mg
29至35个工作日
显示详细信息
Pubmed
适用
应用范围 EIA, IHC (fro), IHC (p), WB
订购详情 分类号码 ABIN118075
¥2,471.98
2 mg
29至35个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (BSW17-NBS01), IgG1 kappa, Supplier: Login to see
适用
应用范围 Func, FACS, ELISA, WB
订购详情 分类号码 ABIN363704
¥3,581.80
500 μg
23至28个工作日
显示详细信息
适用大鼠
应用范围 ELISA
订购详情 分类号码 ABIN102119
¥3,978.66
2 mg
23至28个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (CH2), IgG1, Supplier: Login to see
适用
应用范围 ICC, FACS, ELISA, WB
订购详情 分类号码 ABIN94402
¥4,934.52
0.1 mg
23至29个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (4A11), IgG2b, Supplier: Login to see
适用
应用范围 FACS, ELISA, WB
订购详情 分类号码 ABIN94400
¥4,934.52
0.1 mg
23至29个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (BSW17-NBS01), IgG1 kappa, Supplier: Login to see
适用
应用范围 Func, FACS, ELISA, WB
订购详情 分类号码 ABIN363705
¥5,145.66
1 mg
23至28个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (Le27-NBS01), IgG1 kappa, Supplier: Login to see
适用
应用范围 Func, FACS, ELISA, WB
订购详情 分类号码 ABIN363693
¥5,145.66
1 mg
23至28个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (CH2), IgG1, Supplier: Login to see
适用
应用范围 FACS
订购详情 分类号码 ABIN94404
¥7,546.97
0.1 mg
23至29个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (CH2), IgG1, Supplier: Login to see
适用
应用范围 FACS
订购详情 分类号码 ABIN192253
¥7,546.97
0.1 mg
23至29个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (EM-07), IgG1, Supplier: Login to see
适用
应用范围 ELISA, WB
订购详情 分类号码 ABIN302063
¥7,546.97
0.1 mg
23至29个工作日
显示详细信息
Mouse, Monoclonal (CH2), IgG1, Supplier: Login to see
适用
应用范围 WB
订购详情 分类号码 ABIN457359
¥7,546.97
0.1 mg
23至29个工作日
显示详细信息
Pubmed ISO
适用山羊
应用范围 IF, IHC, WB
订购详情 分类号码 ABIN2169649
¥1,335.67
24至29个工作日
显示详细信息
Pubmed ISO
适用山羊
应用范围 gelWB, IHC, WB
订购详情 分类号码 ABIN2169607
¥1,335.67
24至29个工作日
显示详细信息
 • <
 • 1
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...