Cyclin H (CCNH) ELISA试剂盒产品概述

Full name:
Cyclin H ELISA试剂盒 (CCNH)
在www.antibodies-online.cn可供17 Cyclin H (CCNH) ELISA试剂盒的4不同的供货商。 再加上,我们可以发Cyclin H 抗体 (129)Cyclin H 蛋白 (15)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共172 Cyclin H产品已列进来了。
别名:
142767_at, 6330408H09Rik, ACYPI004637, AI661354, AV102684, AW538719, CAK, ccnh, ccnh-A, CG7405, Cych, Cyclin-H, Dmel\\CG7405, p34, p37, zgc:114132
Cyclin H (CCNH) ELISA试剂盒 精选生产商