anti-NHP2 (NHP2) 抗体产品概述

Full name:
anti-NHP2 Ribonucleoprotein 抗体 (NHP2)
在www.antibodies-online.cn可供11 NHP2 Ribonucleoprotein (NHP2) 抗体的7不同的供货商。 再加上,我们可以发NHP2 蛋白 (13)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共26 NHP2产品已列进来了。
别名:
2410130M07Rik, D11Ertd175e, DKCB2, NHP2P, Nola2
列出全部抗体 基因 基因ID UniProt
NHP2 55651 Q9NX24
NHP2 52530 Q9CRB2
NHP2    

显示所有的来源

最受欢迎的抗anti-NHP2 (NHP2) 抗体

选择您的来源和应用

抗Human NHP2 抗体:

抗Mouse (Murine) NHP2 抗体:

抗Rat (Rattus) NHP2 抗体:

所有可销售的anti-NHP2 抗体

您会转到已过滤好的搜索

anti-NHP2 (NHP2) 抗体 精选生产商