Syntaxin 12 蛋白 (STX12)产品概述

Full name:
Syntaxin 12 蛋白 (STX12)
在www.antibodies-online.cn可供10 Syntaxin 12 (STX12) 蛋白的4不同的供货商。 再加上,我们可以发Syntaxin 12 抗体 (67)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共82 Syntaxin 12产品已列进来了。
别名:
AI850350, AU041521, MGC76236, STX12, STX13, STX14, zgc:86632
列出全部蛋白 基因 基因ID UniProt
STX12 100226 Q9ER00
STX12 23673 Q86Y82
STX12 65033 G3V7P1

按照种类Syntaxin 12 蛋白 (STX12)

选择适合您要求的种类

Syntaxin 12 蛋白 (STX12) 精选生产商