anti-KLF4 (KLF4) 抗体产品概述

Full name:
anti-Kruppel-Like Factor 4 (Gut) 抗体 (KLF4)
在www.antibodies-online.cn可供284 Kruppel-Like Factor 4 (Gut) (KLF4) 抗体的0不同的供货商。 总共326 KLF4产品已列进来了。
别名:
biklf, biklf-A, EZF, Gklf, KLF4, Zie
列出全部抗体 基因 基因ID UniProt
 KLF4 KLF4 9314 O43474
小鼠 KLF4 KLF4 16600 Q60793
大鼠 KLF4 KLF4 114505