anti-Insulin (INS) 抗体产品概述

Full name:
anti-Insulin 抗体 (INS)
在www.antibodies-online.cn可供1058 Insulin (INS) 抗体的43不同的供货商。 再加上,我们可以发Insulin 试剂盒 (218)Insulin 蛋白 (55)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共1345 Insulin产品已列进来了。
别名:
AA986540, IDDM2, ILPR, Ins-2, ins1, ins1-a, InsII, Insulin, IRDN, Mody, Mody4, MODY10, proinsulin, xins, zgc:109842

最受欢迎的抗anti-Insulin (INS) 抗体

选择您的来源和应用

抗Human Insulin 抗体:

抗Mouse (Murine) Insulin 抗体:

抗Cow (Bovine) Insulin 抗体:

所有可销售的anti-Insulin 抗体

您会转到已过滤好的搜索

anti-Insulin (INS) 抗体 精选生产商