anti-Cortactin (CTTN) 抗体产品概述

Full name:
anti-Cortactin 抗体 (CTTN)
在www.antibodies-online.cn可供244 Cortactin (CTTN) 抗体的0不同的供货商。 总共277 Cortactin产品已列进来了。
别名:
1110020L01Rik, CG3637, cortactin, CTTN, CTTN1, Cttnb, Dmel\CG3637, ems1, P85.25
列出全部抗体 基因 基因ID UniProt
 CTTN CTTN 2017 Q14247
小鼠 CTTN CTTN 13043 Q60598
大鼠 CTTN CTTN 60465