anti-IFNA8 (IFNA8) 抗体产品概述

Full name:
anti-Interferon, alpha 8 抗体 (IFNA8)
在www.antibodies-online.cn可供38 Interferon, alpha 8 (IFNA8) 抗体的14不同的供货商。 再加上,我们可以发IFNA8 蛋白 (11)IFNA8 试剂盒 (6)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共62 IFNA8产品已列进来了。
别名:
CaIFN-alpha 8, IFN-alphaB, IFNA8
列出全部抗体 基因 基因ID UniProt
IFNA8 3445 P32881
IFNA8    
IFNA8    

显示所有的来源

最受欢迎的抗anti-IFNA8 (IFNA8) 抗体

选择您的来源和应用

抗Human IFNA8 抗体:

抗Mouse (Murine) IFNA8 抗体:

抗Rat (Rattus) IFNA8 抗体:

所有可销售的anti-IFNA8 抗体

您会转到已过滤好的搜索

anti-IFNA8 (IFNA8) 抗体 精选生产商