IFNA7 蛋白 (IFNa7)产品概述

Full name:
Interferon, alpha 7 蛋白 (IFNa7)
在www.antibodies-online.cn可供12 Interferon, alpha 7 (IFNa7) 蛋白的5不同的供货商。 再加上,我们可以发IFNA7 抗体 (35)IFNA7 试剂盒 (9)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共60 IFNA7产品已列进来了。
别名:
CaIFN-alpha 7, Ifa7, IFN-alphaJ, IFNA-J
列出全部蛋白 基因 基因ID UniProt
IFNa7 15970  
IFNa7 3444 P01567

按照种类IFNA7 蛋白 (IFNa7)

选择适合您要求的种类

IFNA7 蛋白 (IFNa7) 精选生产商