IFNA7 蛋白 (IFNa7)产品概述

Full name:
Interferon, alpha 7 蛋白 (IFNa7)
在www.antibodies-online.cn可供12 Interferon, alpha 7 (IFNa7) 蛋白的0不同的供货商。 总共57 IFNA7产品已列进来了。
别名:
CaIFN-alpha 7, Ifa7, IFN-alphaJ, IFNA-J
列出全部蛋白 基因 基因ID UniProt
小鼠 IFNa7 IFNa7 15970  
 IFNa7 IFNa7 3444 P01567