IFNA5 蛋白 (IFNA5)产品概述

Full name:
Interferon, alpha 5 蛋白 (IFNA5)
在www.antibodies-online.cn可供20 Interferon, alpha 5 (IFNA5) 蛋白的7不同的供货商。 再加上,我们可以发IFNA5 抗体 (81)IFNA5 试剂盒 (2)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共114 IFNA5产品已列进来了。
别名:
Ifa5, IFN-ALPHA-5, IFN-alphaG, INA5, INFA5, leIF G
列出全部蛋白 基因 基因ID UniProt
IFNA5 3442 P01569
IFNA5 15968  
IFNA5 690894  

按照种类IFNA5 蛋白 (IFNA5)

选择适合您要求的种类

IFNA5 蛋白 (IFNA5) 精选生产商