IFNA5 蛋白 (IFNA5)产品概述

Full name:
Interferon, alpha 5 蛋白 (IFNA5)
在www.antibodies-online.cn可供20 Interferon, alpha 5 (IFNA5) 蛋白的0不同的供货商。 总共113 IFNA5产品已列进来了。
别名:
Ifa5, IFN-ALPHA-5, IFN-alphaG, INA5, INFA5, leIF G
列出全部蛋白 基因 基因ID UniProt
 IFNA5 IFNA5 3442 P01569
小鼠 IFNA5 IFNA5 15968  
大鼠 IFNA5 IFNA5 690894