anti-IFNA16 (IFNA16) 抗体产品概述

Full name:
anti-Interferon, alpha 16 抗体 (IFNA16)
在www.antibodies-online.cn可供28 Interferon, alpha 16 (IFNA16) 抗体的8不同的供货商。 再加上,我们可以发IFNA16 蛋白 (2)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共33 IFNA16产品已列进来了。
别名:
IFN-alphaO
列出全部抗体 基因 基因ID UniProt
IFNA16 3449 P05015
IFNA16    
IFNA16    

显示所有的来源

最受欢迎的抗anti-IFNA16 (IFNA16) 抗体

选择您的来源和应用

抗Human IFNA16 抗体:

抗Mouse (Murine) IFNA16 抗体:

抗Rat (Rattus) IFNA16 抗体:

所有可销售的anti-IFNA16 抗体

您会转到已过滤好的搜索

anti-IFNA16 (IFNA16) 抗体 精选生产商