anti-IFNA13 (IFNA13) 抗体产品概述

Full name:
anti-Interferon, alpha 13 抗体 (IFNA13)
在www.antibodies-online.cn可供29 Interferon, alpha 13 (IFNA13) 抗体的10不同的供货商。 再加上,我们可以发IFNA13 蛋白 (11)IFNA13 试剂盒 (10)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共58 IFNA13产品已列进来了。
别名:
列出全部抗体 基因 基因ID UniProt
IFNA13 230396 Q80SU4
IFNA13 3447 P01562
IFNA13 298207  

显示所有的来源

最受欢迎的抗anti-IFNA13 (IFNA13) 抗体

选择您的来源和应用

抗Mouse (Murine) IFNA13 抗体:

抗Human IFNA13 抗体:

抗Rat (Rattus) IFNA13 抗体:

所有可销售的anti-IFNA13 抗体

您会转到已过滤好的搜索

anti-IFNA13 (IFNA13) 抗体 精选生产商