anti-IFNA (IFNA) 抗体产品概述

Full name:
anti-Interferon alpha 抗体 (IFNA)
在www.antibodies-online.cn可供240 Interferon alpha (IFNA) 抗体的23不同的供货商。 再加上,我们可以发IFNA 试剂盒 (169)IFNA 蛋白 (38)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共452 IFNA产品已列进来了。
别名:
Ifa, Ifa8
列出全部抗体 基因 基因ID
IFNA 111654
IFNA  
IFNA  

显示所有的来源

最受欢迎的抗anti-IFNA (IFNA) 抗体

选择您的来源和应用

抗Mouse (Murine) IFNA 抗体:

抗Human IFNA 抗体:

抗Dog (Canine) IFNA 抗体:

所有可销售的anti-IFNA 抗体

您会转到已过滤好的搜索

anti-IFNA (IFNA) 抗体 精选生产商