Relaxin 3 蛋白 (RLN3)产品概述

Full name:
Relaxin 3 蛋白 (RLN3)
在www.antibodies-online.cn可供8 Relaxin 3 (RLN3) 蛋白的7不同的供货商。 再加上,我们可以发Relaxin 3 抗体 (60)Relaxin 3 试剂盒 (37)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共112 Relaxin 3产品已列进来了。
别名:
H3, Insl7, M3, Relaxin-3, RFLB, RFLC2, RFLCI, rln3, RLX3, rlx 3a, rlx3a, RXN3, ZINS4
列出全部蛋白 基因 基因ID UniProt
RLN3 117579 Q8WXF3
RLN3 212108 Q8CHK2
RLN3 266997 Q8BFS3

按照种类Relaxin 3 蛋白 (RLN3)

选择适合您要求的种类

Relaxin 3 蛋白 (RLN3) 精选生产商