CDK7 蛋白 (CDK7)产品概述

Full name:
Cyclin-Dependent Kinase 7 蛋白 (CDK7)
在www.antibodies-online.cn可供17 Cyclin-Dependent Kinase 7 (CDK7) 蛋白的0不同的供货商。 总共290 CDK7产品已列进来了。
别名:
AI323415, AI528512, C230069N13, cak1, CD 7, cdk-7, cdk7, cdkn7, CG3319, Crk4, dCdk7, Dmcdk7, Dmel\\CG3319, DmMo15, HCAK, Mo15, p39mo15, p40MO15, p40[MO15], stk1, zgc:85821
列出全部蛋白 基因 基因ID UniProt
 CDK7 CDK7 1022 P50613
小鼠 CDK7 CDK7 12572 Q03147
大鼠 CDK7 CDK7 171150