RUVBL2 (RUVBL2) ELISA试剂盒产品概述

Full name:
RuvB-Like 2 (E. Coli) ELISA试剂盒 (RUVBL2)
在www.antibodies-online.cn可供0 RuvB-Like 2 (E. Coli) (RUVBL2) ELISA试剂盒的不同的供货商。 再加上,我们可以发RUVBL2 抗体 (74)RUVBL2 蛋白 (10)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共91 RUVBL2产品已列进来了。
别名:
cgi-46, ECP51, INO80J, MGC52995, MGC69398, mp47, p47, REPTIN, RUVBL2, RVB2, TIH2, TIP48, TIP49B, wu:fi25f01, xReptin, zreptin
list all ELISA KIts 基因 基因ID UniProt
 RUVBL2 RUVBL2 10856 Q9Y230
大鼠 RUVBL2 RUVBL2 292907  
小鼠 RUVBL2 RUVBL2 20174 Q9WTM5