NHP2 (NHP2) ELISA试剂盒产品概述

Full name:
NHP2 Ribonucleoprotein ELISA试剂盒 (NHP2)
在www.antibodies-online.cn可供0 NHP2 Ribonucleoprotein (NHP2) ELISA试剂盒的不同的供货商。 再加上,我们可以发NHP2 蛋白 (13)NHP2 抗体 (11)和数多这个蛋白质的别的产品。 总共26 NHP2产品已列进来了。
别名:
2410130M07Rik, D11Ertd175e, DKCB2, NHP2P, Nola2
list all ELISA KIts 基因 基因ID UniProt
 NHP2 NHP2 55651 Q9NX24
小鼠 NHP2 NHP2 52530 Q9CRB2